Production


เรามีระบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า และทันสมัย มีการฝึกอบรมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานผลิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่หลากหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม โดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์การอาหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิต ให้ได้มาตรฐานตามที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ