Quality Control


เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบที่ได้มาตรฐาน
มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการใช้ และมีการควบคุมคุณภาพ
ระหว่างการผลิต จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกขั้นตอน
อย่างเข้มงวด ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ รวมถึงด้าน
ประสาทสัมผัส การชิมรสชาติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า "ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากโรงงานเฟลเวอร์พลัส" มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
สำหรับการบริโภค โดยมีเอกสารรับรองผลการตรวจสอบ
(COA=Certificate Of Analysis) ทุกล็อตการผลิต