Certificate


คุณภาพ และมาตรฐาน เป็นสิ่งที่เรามุ่งให้ความสำคัญเสมอ
ทุกผลิตภัณฑ์จาก “เฟลเวอร์พลัส” อยู่ภายใต้กระบวนการผลิตที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร ที่กำหนดขึ้น
โดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ รวมทั้งมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ตามหลักศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ
และมาตรฐานที่ ผ่านการรับรองแล้วจากสถาบันต่างๆ อาทิ

• GMP Codex by UKAS
• HACCP by UKAS
• สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
• อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา